Územní plán obce Hošťálková

Název projektu:                   Územní plán obce Hošťálková

Název OP:                            Integrovaný operační program

Prioritní osa:                       Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence

Oblast podpory:                  č. 6.5.3, Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních

                                           politik

Výzva:                                 č. 05, Kontinuální výzva 5.3b - Podpora tvorby a aktualizace

                                           úz. plánů obcí

Realizace projektu:              9. 6. 2009 - 31.12. 2009

Plocha pokrytá novým ÚP:   26,88 km2

Celkové výdaje projektu:     590 835,-- Kč

Výše dotace:                        100 %

Obec Hošťálková se stala oprávněným příjemcem dotace na základě splnění jedné ze 3 podmínek, která zní: "minimálně 10 staveb pro bydlení na území obce se nachází ve stanoveném záplavovém území nebo jejich obytné místnosti určené pro bydlení byly po 1. 1. 1997 zaplaveny a tyto stavby nemají dosud zajištěnou protipovodňovou ochranu"

Cílem projektu je zajištění odborné práce projektanta od schválení zadání územního plánu po vypracování návrhu územního plánu. Součástí projektu je také zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a posouzení vlivu na životní prostředí (SEA).

Realizace projektu byla ukončena předáním návrhu územního plánu včetně výše uvedených vyhodnocení pořizovateli (MěU Vsetín) dne 18. 11. 2009. Celková plocha území řešeného územním plánem činí 26,88 km2.

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to v plné výši, tedy 100% celkových výdajů projektu.

 

Informace, oznámení

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty