Povinně zveřejňované informace

1  NÁZEV

 

Obec Hošťálková

 

 

2  DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

 

 

3  ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 

Zastupitelstvo obce > Rada obce> Starosta >> Obecní úřad

 

Organizační složky obce:

Místní knihovna Hošťálková
Jednotka SDH Hošťálková

 

Příspěvková organizace:
        ZŠ Hošťálková

MŠ Hošťálková

 

4  KONTAKTNÍ SPOJENÍ

 

4.1. Kontaktní poštovní adresa

756 22  Hošťálková 3

 

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

756 22  Hošťálková 3

 

4.3. Úřední hodiny

Pondělí

7.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00

Středa

7.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00

 

4.4. Telefonní čísla

571 442 347

571 442 522

736 628 465 - Petr Laštovica, starosta

739 069 143 - Ing. Jana Plevová, místostarostka

 

4.5. Čísla faxu

571 442 380

 

4.6. Adresa internetové stránky

http://www.hostalkova.cz

 

4.7. Adresa e-podatelny

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4.8. Další elektronické adresy

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        Laštovica Petr, starosta

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          Ing. Plevová Jana, místostarosta

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       Sedlářová Vlasta

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      Čentéšová Helena

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         Galetka Josef

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          Ing. Plšková Elen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     Zemánková Erika

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        Malinová Věra

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                Najt Robert

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      Hrabovský Tomáš

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         Adámek Jan

 

 

5  PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

 

Česká spořitelna, č. ú.: 1760477359/0800 pro rozpočtovou činnost

Česká spořitelna, č. ú.: 1760476399/0800 pro hospodářskou činnost

 

 

6                 00303798

 

7  DIČ            CZ00303798

 

 

8  DOKUMENTY

 

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

 

            Územní plán Obce Hošťálková

            Povodňový plán Obce Hošťálková

            Obecně závazné vyhlášky a nařízení – viz bod 14.2

 

 

8.2. Rozpočet

 

Viz stránka rozpočet

 

 

9  Žádosti o informace

 

 • osobně na Obecním úřadě Hošťálková, 756 22 Hošťálková 3, v úředních dnech a hodinách, t.j. v pondělí a středu od 7 do 11 hodin a od 12 do 17 hodin.
 • telefonicky na čísle 571 442 347

 

Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Formulář písemné žádosti můžete doručit:

 

 

Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.

 

 

10  Příjem žádostí a dalších podání 

 

 • osobně na Obecním úřadě Hošťálková, 756 22 Hošťálková 3, v úředních dnech a hodinách, t.j. v pondělí a středu od 7 do 11 hodin a od 12 do 17 hodin.
 • telefonicky na čísle 571 442 347
 • elektronicky (e-mailem) na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • elektronickou podatelnou
 • poštou na adresu Obecní úřad Hošťálková, 756 22  Hošťálková 3

 

 

11  Opravné prostředky 

 

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím Obecního úřadu Hošťálková. Týká-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání starosta obce.

 

Týká-li se rozhodnutí o odmítnutí žádosti informací ve věcech přenesené působnosti obce, rozhoduje o odvolání Krajský úřad Zlínského kraje. Tomu se také odvolání s celým spisovým materiálem do 30 dnů od doručení odvolání postoupí.

 

Starosta obce, resp. Krajský úřad Zlínského kraje, rozhodne o odvolání do 15 dnů po předložení odvolání povinným subjektem. V tomto svém rozhodnutí o odvolání buď původní rozhodnutí potvrdí a odvolání zamítne, nebo rozhodne o tom, že informace bude poskytnuta a v jakém rozsahu. OÚ je tímto právním názorem vázán. Toto rozhodnutí o odvolání je konečné a nelze se proti němu odvolat, je však přezkoumatelné soudem v rámci správního soudnictví.

 

V ostatních případech správního řízení vedeného podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění je odvolacím orgánem proti prvoinstančnímu rozhodnutí OÚ Hošťálková rovněž Krajský úřad Zlísnkého kraje. Odvolání proti rozhodnutí může podat pouze účastník řízení, a to zpravidla do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím OÚ Hošťálková.

 

 

12  Formuláře

      viz stránka formuláře ke stažení

 

 

13  Popisy postupů - návody na řešení životních situací

 

Řešení životních situací na Portále veřejné správy

 

Správní obvody pro obec Hošťálková - obec s rozšířenou působností: ORP Vsetín

 

 

14  PŘEDPISY

 

14.1  Nejdůležitější používané předpisy

 

 • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím14.2. Vydané právní předpisy

 

§         OZV č. 1/2010 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

§         OZV č. 3/2012 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

§         OZV č. 4/2012 o místních poplatcích

§         OZV č. 5/2012 o komunálním odpadu a nakládání se stavebním odpadem

§         Nařízení starosty č. 1/2013 – zákaz podomního prodeje

 

 

15  Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2. Usnesení Rady obce o výši úhrad za poskytnutí informací

 

 

16  Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence

 

 

17  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz stránka výroční zprávy

 

 

Informace, oznámení

Vzhledem k aktuálně probíhající inovaci stránek obce, jsou aktualizovány jen nejnutnější a povinné informace. 

Otevírací doba odpadového centra:
Pondělí: 8.30 17.00
Středa: 8.30 17.00
Sobota: 8.00 12.00
Facebook – Hošťálková
Facebook – Hošťálková žije
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Rozvojová strategie obce
Kamenolom
Kontakty