INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 20. července 2024 a svátek má Ilja 19°C | Zítra Vítězslav 26°C

2. zasedání Zastupitelstva

Datum: 9. prosince 2010

Nadpis článku

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 9.12.2010

Výpis z 2. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny za 10/2010 a 11/2010
 • Provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2010 , složení hlavní inventarizační komise a složení dílčích inventarizačních komisí dle přílohy č. 1
 • Složení komisí OR a výborů OZ dle přílohy č.2.
 • Prodloužení smlouvy dodatkem č. 3 s odborným lesním hospodářem do 31. 12. 2011
 • Nákup rozestavěné stavby vodovodního řadu v úseku Hošťálková – Horňanka
 • Darovací smlouvu pro Obec Hošťálková – Žaneta Faltová ve výši 60 tis. Kč
 • Dodatek č. 8 ke smlouvě s Městským úřadem ve Vsetíně o zajištění svozu žádostí o vyhotovení OP a CD
 • Pořízení projektu na řešení dopravní situace u ZŠ Hošťálková.
 • Ing. Plevovou, člena OZ, pro spolupráci s pořizovatelem – odborem ÚP, stavebního řádu a dopravy MěÚ Vsetín dle z. č. 183/2006 Sb./stavební zákon/
 • Od 1. 1. 2011 navýšení ceny při dovozu fekálií na ČOV fekální cisternou dle přílohy č. 3
 • Odměny neuvolněným funkcionářům dle přílohy č. 4 od 1. 12. 2011
 • Výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, panem Emilem Ondrejkou, na akci „Protipovodňová opatření v obci Hošťálková“
 • Žádost o změnu územního plánu dle požadavku pana Jana Wagnera
 • Výsledky výběrového řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, firmou Swietelsky, na akci „Oprava MK po živelné pohromě v obci Hošťálková“.
 • Smlouvu o půjčce – firma Swietelsky ve výši 600 tis. Kč
 • Žádost pana Doležela na směnu a odkup pozemků dle předběžného GPL za podmínky úhrady vzniklých nákladů žadatelem, cena 200 Kč/m2.
 • Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místních poplatcích.

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Čerpání rozpočtu 1-9/2010
 • Připomínku odborného lesního hospodáře ve věci prodeje pozemku spolu NYDAHL

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Projednání problematiky sběrného dvora na příští zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Žádost pana Sypátka o odprodej pozemku.

Zastupitelstvo obce ULOŽILO:

 • Ing. Plevové řešit problematiku parkovacích míst u ZŠ ve spolupráci s ředitelem školy
 • Starostovi p. Laštovicovi prověřit možnosti vodního zdroje „u Zemánků“.

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Plakát 2. zasedání Zastupitelstva

Sledujte nás i na sociálních sítích