INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

6. zasedání Zastupitelstva

29. května 2019 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 28. 5. 2019

Výpis z 6. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Dovybavení věžních hodin na ev. kostele odbíjením
 • Nákup hasičských obleků
 • Rozpočtová opatření č. 3/2019
 • Veřejnoprávní smlouvu Obec – Diakonie ČCE Vsetín
 • Veřejnoprávní smlouvu Obec – Charita Vsetín
 • Povolení průjezdu po komunikacích na katastru obce Hošťálková při testovacích jízdách dne 13. 8. 2019 v souladu s ustanovením §36 odst. 1 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vzdáváme se práva seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí
 • Aktualizaci Požárního řádu obce Hošťálková
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti – přípojka NN – D. Maňáková
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti – přípojka NN – O. Frenštacký
 • Kupní smlouvu pro Obec – J. Kovář
 • Darovací smlouvu Obec – SBD Vsetín a spol. na převod zpevněných ploch v areálu „Dolních bytovek“
 • Etapovité provedení opravy havarijního stavu elektroinstalace v budově ZŠ Hošťálková
 • a/zapojení subjektu ZŠ Hošťálková do projektu v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II
 • b/realizaci projektu, v případě schválení žádosti o dotaci v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II
 • c/přijetí dotace, v případě schválení žádosti o dotaci v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II
 • Navýšení rozpočtu MŠ Hošťálková o 80 000 Kč na rekonstrukci šatny třídy Berušek
 • Žádost o změnu ÚP – K. Hučíková
 • Konání 26. ročníku závodu horských kol Bikemaratonu Drásal ČS na území obce Hošťálková
 • Plán financování obnovy vodovodu, kanalizace a ČOV obce Hošťálková
 • Udělení výjimky z doby nočního klidu na akci M. Barčáka dne 31. 8. 2019
 • Vyhlášení výběrového řízení na provoz obecního hostince
 • Podání žádosti o dotaci na projekt a investiční záměr projektu s názvem: „Sociální byty v obci Hošťálková“, která obsahuje: přístavbu a stavební úpravy rodinného domu č.p.169 směrující ke změně užívání na bytový dům, a to dle pravidel Státního fondu rozvoje bydlení a Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Výstavba pro obce – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů dle NV č.112/2019
 • 3.oddávajícího: Ing.Ivan Sedlář
 • uzavření DPP od 4. 6. 2019 s J.Vrajem na dobu neurčitou na řidičské a dělnické práce dle potřeb obce
 • uzavření DPP od 1. 6. 2019 s T.Vítkem na dobu určitou do 31. 12. 2019 na Správa a údržba zařízení, nemovitostí a inženýrských sítí v majetku obce
 • uzavření PP od 16. 9. 2019 s T.Vítkem na dobu neurčitou na funkci: Vodohospodář obce, správa a obsluha ČOV, správce technického majetku obce.

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Situaci kolem MK U Hájků
 • Čerpání rozpočtu 1-3/2019
 • Dětský den pořádaný v sobotu 1. 6. 2019
 • Informaci starosty o povodňovém plánu, který je na stránkách obce

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Obecní radu schvalováním rozpočtových opatření týkajících se dotací v příjmové i výdajové části a ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 000 Kč

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Směnu pozemků Obec – LČR
 • Žádost ZUŠ Morava o zachování výše úhrady za energii v budově ZŠ Hošťálková
 • Žádost o odkoupení pozemku – manželé Češkovi

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Nabídku firmy HB Optimum

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích