INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 4. října 2022 a svátek má František 7°C | Zítra Eliška 16°C

20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

4. března 2021 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 2. 3. 2021

Usnesení z 20. zasedání OZ Hošťálková konaného dne 2. 3. 2021

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Pořízení studie Úpravy pozemku před ZŠ Hošťálková a Venkovní učebna MŠ Hošťálková
 • Řád veřejných pohřebišť v obci
 • Zakoupení traktorové sekačky
 • Vnitřní předpis Náhrady cestovních nákladů
 • Kupní smlouvu Obec – Vráblíkovi
 • Kupní smlouvu Obec – D. Vaňková
 • Výsledky inventarizace k 31. 12. 2020
 • Rozšíření sítě veřejného osvětlení
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB – přeložku NN – L. Žambochová
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB – přípojka NN – Barčákovi, Opršálovi
 • Žádost města Val. Meziříčí o příspěvek na podporu Plavecké školy Val. Meziříčí ve výši 50 %
 • Smlouvu o zajištění knihovnického fondu v předloženém znění
 • Smlouvu o dílo Obec – Digiregion s.r.o. Zlín
 • Smlouvu o ukládání odpadů na skládce Asompo
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene – zemní vedení NN – Hajnušov, p. Honeš
 • Letní produkci Kinematografu bratří Čadíků
 • Kupní smlouvu Obec – A. Vítek
 • Navýšení cen vodného a stočného o 10 % od 1.4.2021
 • Odkoupení spoluvlastnických podílů z nabídky správce pozůstalosti Mgr. A. Jurečky

Zastupitelstvo obce VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Probíhající jednání o rozšíření sítí na pozemcích v lokalitě Na Kopečku
 • Čerpání rozpočtu 1 – 12/2020
 •  Výsledky hospodaření Hospodářské činnosti 1 – 12/2020
 • Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci za rok 2020

Zastupitelstvo obce POVĚŘILO:

 • Starostu obce p. Laštovicu účastí na valné hromadě VaK

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Nájemní smlouvu na pronájem areálu Koupaliště Obec – Slovanští jezdci
 •  Žádost p. Staňka o odkoupení pozemku p.č. 245/1 v k.ú. Ratiboř
Plakát 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Soubory ke stažení

Usnesení OZ - 20 - 21

Sledujte nás i na sociálních sítích