INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 12. dubna 2024 a svátek má Julius 12°C | Zítra Aleš 18°C

26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

25. ledna 2022 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 26. zasedání OZ Hošťálková konaného dne 25. 1. 2022

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Příspěvek ve výši 1000,- Kč na opravu GPL a opravenou Kupní smlouvu Obec – Gajdoš – Rozsívalová
 • Záměr prodeje p.č.2010/6
 • Kupní smlouvu Obec – Ištvánech - Kamasová
 • Žádost p. Frýborta o umístění vedení NN pod příjezdovou komunikaci a poskytnutí 4 „fůr“ kameniva z kamenolomu na opravu příjezdové komunikace
 • Vynětí komunikace č. 012d z pasportu místních komunikací Obce Hošťálková
 • Převod části p.č. 2108/14, označené jako nově vzniklá p.č. 2108/25 v k.ú. Hošťálková o výměře 309 m² z vlastnictví České republiky do vlastnictví Obce Hošťálková
 • Průjezd rychlostní zkoušky Troják a Semetín obcí při Barum Rally Zlín ve dnech 27. – 28. 8. 2022
 • Podání žádosti o dotaci na Zlínský kraj– hasiči
 • Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo Obec– TM Stav – akce „Přístavba mateřské školky“
 • Aktualizaci projektů v MAP III a předložení záměru Řídícímu výboru
 • Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo Obec – Červenka – akce „Sociální bydlení“
 • Podporu zachování přímých spojů z Valašského Meziříčí do Hošťálkové
 • Strategii vybudování pavilonu mimoškolní výchovy
 • Změnu nájemní smlouvy v sokolovně – p. Janíčková

Zastupitelstvo obce  VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Jednání ve věci koupě p.č. 5276/2
 • Finanční strategii poplatků
 • Zprávu o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v obci za rok 2021

Zastupitelstvo obce  ODLOŽILO:

 • Jednáním s M. Nevolou ohledně p. č. 1187/2
 •  Pořízení lezecké stěny

Zastupitelstvo obce  POVĚŘILO:

 • Starostu obce p. Laštovicu jednáním ve věci koupě p.č. 5276/2

Zastupitelstvo obce  NESCHÁVLILO:

 • Nabídku firmy Viagem
 • Nabídku Kinematografu bratří Čadíků na spolupráci při akci Filmové léto 2022
Plakát 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Soubory ke stažení

Usnesení OZ - 26 - 22

Sledujte nás i na sociálních sítích