INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 6. prosince 2023 a svátek má Mikuláš 0°C | Zítra Benjamin -2°C

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

29. listopadu 2022 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 2. zasedání OZ Hošťálková konaného dne 29. 11. 2022


Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Pronájem honitby Obce Hošťálková Mysliveckému spolku Grúň
 • Rozpočtové změny č.8/2022
 • Inventarizaci majetku k 31.12.2022
 • Kupní smlouvu Obec – J. Krčma
 • Kupní smlouvu Obec – J. Vraj
 • Darovací a kupní smlouvu Obec – Kaňákovi, Hurtová, Knebl
 • Kupní smlouvu Obec – A. Papšík
 • Žádost p. Václavíkové a p. Orságové k odkoupení části p.č.276/1
 • Smlouvu o zřízení věcného břemene, služebnosti – přípojka NN – Martinec, Čablík
 • Darovací smlouvu Obec – M. Londa
 • Navýšení rozpočtu na rok 2022 ZŠ Hošťálková o 300.000 Kč na energie
 • Navýšení poplatků ze psa v bytových domech na 700 Kč
 • Smlouvy na dodávky elektřiny a plynu Obec – Veolia, a.s. v předloženém znění
 • Podání žádosti o dotaci na Šablony pro ZŠ a MŠ 1 – MŠ Hošťálková
 • Smlouvy č.4122054654 a 4122054645 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě Obec – ČEZ Distribuce, a.s. – Hošťálková č.p.113

Zastupitelstvo obce NESCHVÁLILO:

 • Nabídku p. Mišurce na odkoupení kamenolomu
 • Žádost p. Berouna o zpevnění cesty k „Šuterovi“
 • Návrh Barum Czech Rally na průjezd obcí při RZ přes autobusovou zastávku „U kostela“

Zastupitelstvo obce  VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Výroční zprávu ZŠ Hošťálková za rok 2022
 • Uzavření Mateřské školky v době vánočních prázdnin od 23.12.2022 do 2.1.2023

Zastupitelstvo obce ODLOŽILO:

 • Žádost o vyjádření Obce k sanaci místní komunikace

Zastupitelstvo obce URČILO:

 • Ing. Janu Plevovou, člena zastupitelstva obce Hošťálková, aby spolupracovala s pořizovatelem – odborem územního plánování, stavebního řádu a dopravy Městského úřadu Vsetín, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“):

1. při zpracování a úpravě návrhu zadání změny ÚP obce Hošťálková (§ 47 odst. 1 a 4 stavebního zákona)

2. při vyhodnocení výsledků projednání návrhu (změny) územního plánu obce Hošťálková, zajištění řešení případných rozporů a v případě, že je potřebné pořídit na základě výsledků projednání nový návrh (změny) územní plán obce Hošťálková, zpracování návrhu pokynů pro jeho zpracování (§ 51 odst. 1 a 3 stavebního zákona)

3. při vyhodnocení výsledků projednání a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu (změny) územního plánu obce Hošťálková (§ 53 odst. 1 stavebního zákona)

4. při výběru nejvhodnější varianty řešení návrhu změny územního plánu obce Hošťálková na základě uplatněných stanovisek, popřípadě řešení rozporů, námitek a připomínek; ostatní varianty se zařadí do odůvodnění včetně informace, jaké k nim byly uplatněny stanoviska, námitky a připomínky (§ 55b odst. 7 stavebního zákona)

Plakát 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Soubory ke stažení

OZ-2-22

Sledujte nás i na sociálních sítích