INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je Sobota 17. dubna 2021 a svátek má Rudolf 1°C | Zítra Valérie 9°C

22. zasedání Zastupitelstva

29. listopadu 2012 | Hošťálková

Nadpis článku

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Hošťálková konaného dne 27.11.2012

Výpis z 22. jednání Zastupitelstva

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

 • Rozpočtové změny v předloženém znění
 • Darovací smlouvu pro Obec Hošťálková – manželé Sobotkovi
 • Od 1.1.2013 cenu vodného 21 Kč/m3, stočného 14,50 Kč/m3 bez DPH
 • Smlouvu o dílo Obec – ing.Rúčka
 • Souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva p.č.2637/11 z majetku ČR do vlastnictví obce
 • Obecně závaznou vyhlášku č.2/2013 o místních poplatcích
 • Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
 • Vyhlášení výběrového řízení na akci Revitalizace zeleně v obci
 • Vyhlášení výběrového řízení na akci Obnova komunikací poškozených živelnou pohromou Hošťálková
 • Řešení dopravní situace před ZŠ vybudováním parkoviště ze zadní strany školy
 • Nevyužití předkupního práva při prodeji bytu č.4 v č.p.495
 • Zahrnutí částky 775 000 Kč na akci „Hošťálková – bezbariérový chodník u základní školy“ do rozpočtu obce na rok 2013

Zastupitelstvo VZALO NA VĚDOMÍ:

 • Čerpání rozpočtu 1-9/2012
 • Upozornění zastupiteli M.Jirůškovi na dodržování zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Zprávu předsedy kontrolního výboru

Zastupitelstvo NESCHVÁLILO:

 • návrh M.Jirůška na navýšení vodného a stočného max. o 0,30 Kč/m3

 

Zastupitelstvo obce jako orgán příslušný dle ustanovení § 6 odst.5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. p územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

a.   mění usnesení zastupitelstva obce z 16.schůze OZ Hošťálková ze dne 25.5.2004, kterým schválilo podle ustanovení § 31 odst.2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako orgán příslušný ke schválení původní územní plánovací dokumentace, pořízení změny č.10 územního plánu sídelního útvaru Hošťálková tak, že neschvaluje pořízení předmětné změny v části týkající se rozšíření plochy pro rekreaci v lokalitě na Trojáku

b.   mění usnesení zastupitelstva obce z 32.schůze OZ Hošťálková ze dne 18.10.2005, kterým schválilo podle ustanovení § 84 odst.2 písm.b) zákona ř.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 20 odst. 7 a § 31 odst.2 zák.č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů jako orgán příslušný ke schválení územně plánovací dokumentace, zadání změny č.10 územního plánu sídelního útvaru Hošťálková, tak, že ze zadání změny č. 10 ÚPN SÚ Hošťálková vypouští lokalitu S – Troják (návrhová plocha pro sport), z důvodů uvedených v důvodové zprávě

c.   ruší usnesení zastupitelstva obce z 52.schůze OZ ze dne 28.6.2010, kterým schválilo podle ustanovení § 6 odst.5 písm.b) ve spojení s § 49 odst. 3 a § 55 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokyny pro zpracování návrhu změny č.10A ÚP SÚ Hošťálková, z důvodů uvedených v důvodové zprávě

Kompletní zápis z jednání Zastupitelstva bude k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Sledujte nás i na sociálních sítích