INFO: 571 442 347 | obec@hostalkova.cz
Dnes je 18. července 2024 a svátek má Drahomíra 22°C | Zítra Čeněk 25°C

Vítejte v HOŠŤÁLKOVÉ

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury školní družiny a školního klubu. K dosažení tohoto cíle dojde právě samotnou realizací těchto aktivit projektu: provedení nástavby 3. NP pavilonu mimoškolní výchovy včetně zajištění bezbariérovosti celého objektu, pořízení vybavení školní družiny a školního klubu, rozšíření konektivity nástavby 3. NP pavilonu a pořízení fotovoltaické elektrárny na střechu provedené nástavby.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

 

Logo projektu NÁSTAVBA PAVILONU ZŠ Hošťálková

Dotační akce TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVA CAS JSDH Hošťálková je spolufinancována ZLÍNSKÝM KRAJEM

Logo projektu TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVA CAS JSDH Hošťálková

Projekt Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko podpořený z Operačního programu Životní prostřední 2021-2027, Reg. č. CZ.05.01.05/XX/22_024/0000712

Logo projektu PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ V MIKROREGIONU STŘEDNÍ VSETÍNSKO

FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE - SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ Program dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje RP12-22 OBNOVA A MODERNIZACE VYBAVENÍ JSDH Hošťálková

Logo projektu OBNOVA A MODERNIZACE VYBAVENÍ JSDH

Cílem projektu je NÁKUP VYBAVENÍ PRO JSDH HOŠŤÁLKOVÁ. Pořízení tohoto vybavení zkvalitní vybavenost JSDH Hošťálková a zvýší její efektivitu a akceschopnost při boji s nadprůměrnými sněhovými srážkami a masivními námrazami a pro odstraňování důsledků spojených s orkány větrnými smrštěmi. Dotační projekt podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Logo projektu NÁKUP VYBAVENÍ PRO JSDH HOŠŤÁLKOVÁ

Projekt Rozvoj a zlepšení komunikace s veřejností (registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016866) je spolufinancován Evropskou unií – Operační program Zaměstnanost.

Logo projektu ROZVOJ A ZLEPŠENÍ komunikace s veřejností

Do roku 2021 obec využívala zastaralý vyrozumívací systém na analogové frekvenci. Tento signál již nebyl kvalitní a množili se nám poruchy celého systému. Taktéž si občané ztěžovali na špatnou kvalitu hlášení, které bylo zatíženo šumem. Proto se obec rozhodla realizovat projekt PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE HOŠŤÁLKOVÁ . Předmětem podpory tohoto projektu je modernizace lokálního vyrozumívacího varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Projektem byly uvedeny do provozu modernizované hlásiče s digitální frekvencí a obousměrnou komunikací. Zlepšila se kvalita signálu. Součástí dodávky byl i záložní zdroj systému při výpadku elektrické energie. Náklady na projekt činili 1 640 000 Kč a práce se po výběrovém řízení ujala fa. Ondrejka s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

 

Logo projektu PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE Hošťálková

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ v obci Hošťálková se donedávna nacházel rodinný dům č.p. 169, který vykazoval defekty nevyhovující standardům bydlení. Navíc se spolumajitel zřejmě dostal finančních potíží a nemovitost byla zatížena exekuční dražbou. V roce 2018 se proto rozhodlo zastupitelstvo obce nemovitost získat a zřídit tak bydlení pro velké množství žadatelů o byt. Polovinu nemovitosti získala obec v dražbě a druhou od insolventního správce původního spolumajitele. Zastupitelstvo se dále usneslo, že využije státní dotace na pořízení sociálního bydlení. Byl proto připraven a realizován projekt na výstavbu čtyř bytových jednotek. Realizace se zhostila stavební firma místního Martina Červenky. Výsledkem jsou čtyři moderní byty s průměrnou výměrou přes 50m2. K dispozici budou mít noví nájemníci i menši oplocenou zahradu a parkovací stání. v současnosti jsou stavební práce na objektu dokončeny a čeká nás pouze vybudování zahradního domku a dokončení zeleně. Celá stavba vyšla na 6 650 000 Kč a stavba byla dotačně podpořena z Integrovaného regionálního operačního programu.

Logo projektu SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V OBCI Hošťálková

OPRAVA POŽÁRNÍ AUTOMOBILOVÉ PLOŠINY AP20, účel pojektu je financování generální opravy požární automobilové plošiny AP20 Š706 JSDH Hošťálková. Zdůvodnění projektu - AP20 JSDH Hošťálková je nepostradatelnou a jedinou technikou podobného charakteru v jednotkách SDH v širokém okolí. AP 20 je určena k zabezpečení plošného pokrytí území Zlínského kraje JPO a jako taková plní úkoly JSDH obcí při živelních pohromách a mimořádných událostech. Generální opravou se zlepší technický stav plošiny a tím se předpokládá efektivnější zásah u požárů budov či větších objektů, dále při likvidaci následků přírodních větrných pohrom. Uskutečnění opravy lze očekávat eliminaci technických závad zejména na ovládacích, mechanických a hydraulických prvcích plošiny. Projekt je spolufinancován Zlínským krajem.

Logo projektu OPRAVA POŽÁRNÍ AUTOMOBILOVÉ PLOŠINY AP20

Projekt PŘÍSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ MŠ HOŠŤÁLKOVÁ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání, kdy díky rozšíření stávající MŠ Hošťálková o novou budovu dojde k vytvoření další dvou tříd v MŠ a k jejich následnému vybavení.

Logo projektu PŘÍSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ MŠ HOŠŤÁLKOVÁ

Předmětem podpory projetku PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE HOŠŤÁLKOVÁ je instalace lokálního varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Realizací je 231 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a obec digitálním povodňovým plánem. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Logo projektu PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE HOŠŤÁLKOVÁ

Obec Hošťálková získala od Nadace Agrofert dar jako účelově vázanou peněžní částku ve výši 50.000 Kč. Uvedený dar je poskytnut na základě žádosti obdarovaného a konkrétně se jedná o 2 ks dýchacích přístrojů PSS 4000 Dräger, včetně plicní automatiky a masky.

Logo projektu POŘÍZENÍ DÝCHACÍ TECHNIKY PRO JEDNOTKU SDH Hošťálková

Projekt OPRAVA FASÁDY NA ZÁMKU V HOŠŤÁLKOVÉ – HLAVNÍ PRŮČELÍ A RESTAUROVÁNÍ ŠTUKOVÝCH PRVKŮ FASÁDY byl finančně podpořen v rámci programu: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, rok 2019

Logo projektu OPRAVA FASÁDY NA ZÁMKU V HOŠŤÁLKOVÉ – HLAVNÍ PRŮČELÍ A RESTAUROVÁNÍ ŠTUKOVÝCH PRVKŮ FASÁDY

Projekt VYBAVENÍ PRO EXTRÉMNÍ SITUACE JSDH HOŠŤÁLKOVÁ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je dovybavení jednotky SDH Hošťálková pracovní čtyřkolkou včetně příslušenství. Naplnění tohoto cíle povede ke zvýšení akceschopnosti SDH.

 

Logo projektu VYBAVENÍ PRO EXTRÉMNÍ SITUACE JSDH HOŠŤÁLKOVÁ

Projekt OPRAVA BALKONU NA ZÁMKU V HOŠŤÁLKOVÉ byl finančně podpořen Zlínským krajem v rámci programu KUL03-19 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu.

Logo projektu OPRAVA BALKONU NA ZÁMKU V HOŠŤÁLKOVÉ

Projekt ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 580 – 587, HOŠŤÁLKOVÁ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je realizace opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti bytového domu, který má 8 vchodů. Jedná se o bytový dům č.p. 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587 v Hošťálkové.

Logo projektu ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 580 – 587, HOŠŤÁLKOVÁ

Projekt REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 575 V HOŠŤÁLKOVÉ byl podpořen dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. Při rekonstrukci byla vyměněna střešní krytina, opravena fasáda budovy a v jednotlivých nájemních bytech vyměněny okna, dveře, balkony a topné soustavy.

Logo projektu REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU č.p. 575 V HOŠŤÁLKOVÉ

Projekt ROZŠÍŘENÍ VODOVODU HOŠŤÁLKOVÁ – V SELCOCH je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Logo projektu ROZŠÍŘENÍ VODOVODU HOŠŤÁLKOVÁ - V SELCOCH

Akce a události

Videozpravodaj

Nepřehlédněte

Instagram #obechostalkova

Sledujte nás i na sociálních sítích